Avtaleteksten er kun lagt ut for informasjon.

Registraravtale


AVTALE

mellom

Norid AS
(heretter kalt Norid)

og
(heretter kalt registrar)

Bakgrunn

Norid driver registeret for norske domenenavn, og administrerer registreringen av domenenavn under toppdomenet .no, samt diverse kategoridomener og geografiske domener. Norid har i henhold til domeneforskriften forpliktet seg til å forvalte toppdomenet i internettfellesskapets interesser, og i samsvar med det regelverket som til enhver tid gjelder for .no-domenet. Regelverket er offentlig tilgjengelig på https://www.norid.no/no/om-domenenavn/regelverk-for-no/.

En søknad om registrering av domenenavn under de domenene Norid forvalter, sendes inn av en registrar på vegne av en søker. En søker er den som i henhold til regelverket kan søke om domenenavn under .no, og som ønsker å benytte domenenavnet på egne vegne. Som abonnent anses den søkeren som har fått registrert et domenenavn under et av de domenene Norid forvalter.

Registraren er et mellomledd mellom Norid og søker/abonnent, og skal bidra til at registrering og drift av domenenavnsystemet foregår på en hensiktsmessig og effektiv måte og i tråd med regelverket. Registrarens rolle er å assistere ved søknad om registrering av domenenavn og ved senere endringer av registrerte opplysninger knyttet til et domenenavn. Registraren skal opptre på vegne av en søker eller abonnent. Registraren skal også informere søker om vedkommendes rettigheter og plikter, og om de reglene som til enhver tid gjelder for et domenenavn under de domenene Norid forvalter. Registrarens rolle er nærmere beskrevet i resten av dette dokumentet.

Krav til registraren

Registraren skal være et foretak eller en organisasjon som Norid til enhver tid mener har tilstrekkelige tekniske og administrative ressurser til å bistå Norid og til å gi god service til søkere og abonnenter.

Registraren skal oppfylle følgende grunnleggende krav:

 • være en juridisk enhet med ansvarlig styre/ledelse
 • ha eget domene
 • motta og besvare e-post fra Norid
 • ha kontaktpersoner og oppdatert kontaktinformasjon som beskrevet i pkt. 3.1
 • ha en viss årlig minimumsaktivitet som registrar, som fastsatt i regelverket
____________________________________________________

(Organisasjonsnavn)

____________________________________________________

(Organisasjonsnummer)

_____________________________________________________

(Postboks- eller gateadresse)

_____________________________________________________

(Postnummer og -sted)

_____________________________________________________

(Telefonnummer)

_____________________________________________________

(Faksnummer)

_____________________________________________________

(E-postadresse)

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Norid og registraren ved søknader om registrering av domenenavn og endring av registrert informasjon.

1. Avtalens omfang

Avtalen gir registraren rett til å sende inn søknader om registrering av domenenavn på vegne av søkeren. Videre gir avtalen registraren rett til å sende inn meldinger om endring av registrert informasjon på vegne av en som abonnerer på et domene som er registrert hos Norid. Avtalen innebærer ikke at Norid overlater eller oppgir noe av sin rett til å håndtere registrering og forvaltning av domenenavn til registraren.

Avtalen innebærer ikke samarbeid på annen måte eller på andre felter enn det avtalen uttrykkelig angir. Avtalen innebærer dermed ikke etablering av noe felleskap eller samarbeids- eller selskapskonstruksjon.

Avtalen gir ikke rettigheter til noen ansatt, eier eller andre personer eller selskaper som på noen måte er relatert til en av partene, idet det kun er den juridiske personen som opptrer som part og som uttrykkelig er nevnt i avtalen som part som har rettigheter etter avtalen.

Avtalen gir registraren rett til på vegne av søkere å registrere og fornye domenenavn basert på de til enhver tid gjeldende avgifter, som avregnes mot det beløpet registraren har forhåndsbetalt til Norid.

Den rett og de plikter registraren har i henhold til avtalen kan ikke overføres til andre.

2. Engangsavgift

Denne avtalens gyldighet er betinget av at registraren ved inngåelse av avtalen betaler inn en engangsavgift på 5 000 kroner eks mva.

Engangsavgiften tilbakebetales ikke.

3. Registrarens plikter og ansvar

3.1 Kontaktpersoner

Registraren skal ha en juridisk kontaktperson, en fakturaansvarlig og en teknisk kontaktperson. Dersom det er ønskelig, kan det oppgis en rolle eller funksjon, for eksempel hostmaster, som fakturaansvarlig og teknisk kontakt istedenfor en person. Registraren plikter å sørge for at den tilhørende kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert.

3.2 Korrespondanse

Alle meldinger til Norids automatiske saksbehandlingssystem skal autentiseres av registraren ved bruk av avtalte nøkler eller passord. Registraren er selv ansvarlig for at signeringsnøkkel eller passord ikke blir kompromittert. Omkostningene ved å etablere og bytte signeringsnøkkel eller passord må dekkes av registraren.

3.3 Saksbehandling

Registraren forplikter seg til å følge det regelverket som gjelder til enhver tid, samt de veiledninger og rutiner som Norid har gitt på sine websider. All kommunikasjon mot Norids saksbehandlingssystem skal foregå på Norids skjema.

Ved endring av skjema plikter Norid å informere registraren om dette senest en måned før endringen settes i verk.

Søknader

Registraren skal assistere søkeren med utfylling av søknader om registrering av domenenavn. Registraren forplikter seg til å informere søkeren om regelverket før en søknad sendes inn. Registraren skal informere søkeren om hans eller hennes plikter i henhold til regelverket, og understreke at søker har selvstendige plikter overfor Norid, herunder plikt til å holde kontaktinformasjon oppdatert. Registraren skal ikke sende inn søknader eller endringsmeldinger som registraren må forstå vil stride mot regelverket.

Registraren er pliktig til å kontrollere at søkeren er representert ved den personen som har kontaktet registraren, og at denne kontaktpersonen har de nødvendige fullmakter.

Søker skal avgi en egenerklæring som regulerer forholdet mellom søker (senere abonnent) og Norid. Før elektronisk søknad sendes inn til Norid, skal registraren kontrollere at den er korrekt utfylt, og at søkeren har avgitt den gjeldende egenerklæringen. Dokumentasjon av søkers avgivelse av egenerklæringen skal sendes til Norid sammen med søknaden.

Registraren skal også kontrollere at de tekniske kravene som er satt i regelverket, er oppfylt.

Endringer

Registraren er pliktig til å ta imot og videreformidle til Norid opplysninger om endring av informasjon som er registrert på de domenene registraren har registraransvar for. Videreformidlingen av disse opplysningene skal gjøres uten vederlag fra Norid.

Registraren er pliktig til å undersøke at meldingene kommer fra en person som representerer abonnenten, og at denne kontaktpersonen har de nødvendige fullmakter.

Registraren er ansvarlig overfor abonnenten for direkte eller indirekte skade som følge av registrarens endring av registrert informasjon om domenenavn.

3.4 Kontroll

Norid har rett til å foreta kontroll av at registraren overholder registraravtalen, herunder av registrarens system for håndtering av .no-domener. Norid velger selv metode for gjennomføring av kontroll. Norid har rett til innsyn i alle typer dokumentasjon som har sammenheng med registrarvirksomheten for .no. Registraren skal bistå med å fremskaffe etterspurt dokumentasjon. Eventuelle testregistreringer via registraren skal ikke faktureres, hverken av registraren eller av Norid.

3.5 Registreringsavgift og årsavgift

For hver søknad om registrering av domenenavn som blir godkjent, skal registraren betale registreringsavgift. Registraren er også pliktig til å betale årsavgift ved fornyelse av domenene. Størrelsen på avgiftene og betalingsbetingelsene er gitt i regelverket for .no.

Norid skal underrette registraren om økning av registreringsavgift eller årsavgift eller en endring i betalingsbetingelser senest to måneder før endringen settes i verk.

Registraren forhåndsbetaler et valgfritt beløp til Norid. Registraren kan til enhver tid følge med på egen saldo og fylle på med nye forhåndsbetalinger ved behov. Norid utbetaler ikke renter på det forhåndsbetalte beløpet.

Hver gang registraren bruker Norids registreringstjeneste til å utføre en oppgave som er belagt med avgift (registrering eller fornying av domener), trekkes saldoen for de relevante avgiftene, inklusive mva. Hvis det ikke er dekning på saldoen for oppgaven registraren forsøker å utføre, blir den avvist.

4. Norids plikter og ansvar

Norid skal overlate deler av registreringsprosessen, herunder formidling av søknader og endringsmeldinger på vegne av søkere og abonnenter, til registrarene, og skal fremme konkurranse mellom disse ved å gi samme vilkår til alle registrarer.

Norid skal informere registraren om regelverket som til enhver tid gjelder for de domenene Norid forvalter. Norid skal også informere registraren om rutiner for domeneregistrering og for endring av informasjon knyttet til domenenavn. Informasjonen vil bli publisert på Norids websider. Norid skal i tillegg varsle registraren per e-post om endringer som direkte berører registrarens behandling av søknader og endringsmeldinger for domener.

Norid skal gi en tilbakemelding på søknad om registrering av domenenavn til registraren innen 14 kalenderdager. Dette innebærer ikke at søknaden er ferdigbehandlet, da Norid i enkelte tilfeller må avvente dokumentasjon.

Norid har rett og plikt til å publisere registrarens kontaktinformasjon på Norids oversikt over registrarer.

Dersom en registraravtale opphører, plikter Norid å informere abonnenter med domener knyttet til registraren om at de må finne en ny registrar.

Norid har intet erstatningsansvar overfor registraren for noen direkte eller indirekte skade som følge av registrarens håndtering av søknader og endringsmeldinger vedrørende domenenavn.

Norid involverer seg ikke i forholdet mellom registrar og søker/abonnent utover det som uttrykkelig framgår av denne avtalen.

5. Endringer av avtalen

Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. slike endringer skal alltid gjøres skriftlig.

Ved vesentlige endringer som omfatter alle registraravtalene, sender Norid skriftlig forespørsel om aksept av endringen til alle registrarene. Aksept gis i form av signatur på ny avtale innen 30 kalenderdager fra utsendelse fra Norid.

Registrarer som ikke aksepterer de nye vilkårene vil bli sagt opp med virkning fra utløpet av svarfristen. Registraren trer i så fall ut av registrarforholdet 60 kalenderdager etter utsendelse av forespørsel fra Norid. Registraren kan i løpet av denne 60-dagersperioden kreve at avtalen løper videre i ytterligere 60 dager. Dersom norsk eller internasjonal lovgiving forutsetter endringer i avtaleforholdet, aksepteres det uten forbehold at de nødvendige endringer anses som automatisk inkorporert.

6. Force majeure

Dersom det inntrer uventede eller ekstraordinære forhold utenfor partenes herredømme, for eksempel knyttet til naturforhold, streik, offentlige myndigheters pålegg, eller inngrep som medfører at avtalen blir særlig byrdefull å oppfylle, suspenderes avtalen for det tidsrommet forholdet varer. Dersom varigheten overstiger tre måneder, kan avtalen annulleres av begge parter med 14 kalenderdagers skriftlig varsel.

7. Avtaleperiode og oppsigelse

Denne avtalen trer i kraft når den er undertegnet av begge parter og innbetaling i henhold til punkt 2 er mottatt, og gjelder til den blir sagt opp av en av partene.

Registraren har rett til skriftlig å si opp avtalen med en oppsigelsestid på en måned regnet fra oppsigelsen er mottatt. Registraren plikter å drive registrartjenesten i oppsigelsesperioden, samt å assistere abonnentene med å finne seg en ny registrar.

Dersom registraren ikke lengre oppfyller de grunnleggende kravene for å være registrar slik det er beskrevet i denne avtalen, og dette ikke retter seg innen 30 kalenderdager etter at registraren har mottatt skriftlig varsel om dette, har Norid rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning.

Om registraren vesentlig misholder sine plikter i henhold til denne avtalen, har Norid rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold regnes blant annet bevisst forsøk på å omgå regelverket, og andre tilfeller der registraren har brutt med det tillitsforholdet mellom Norid og registraren som avtalen forutsetter, for eksempel ved misbruk av Norids systemer eller database eller innsending av falsk dokumentasjon.

Dersom registraren søker gjeldsforhandlinger eller går konkurs, kan Norid si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Særskilte bestemmelser om oppsigelse i avtalen gjelder i tillegg til det som framgår her.

Ved oppsigelse av avtalen skal gjenstående forhåndsbetalt beløp tilbakebetales til registraren. Registraren må kreve tilbakebetaling og oppgi kontonummer for overføring innen seks måneder etter at avtalen er oppsagt. Dersom krav om tilbakebetaling av forhåndsbetaling ikke er fremsatt innen fristen, bortfaller kravet.

Dersom registraren mister sin posisjon som registrar på grunn av mislighold av avtalen, vil søknader om ny avtale bli avslått for en periode på tolv måneder etter oppsigelsen.

8. Tvist, verneting og lovvalg

Uenighet knyttet til denne avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, vedtar partene Trondheim tingrett som rett verneting for å fremme tvister. Enhver uenighet knyttet til denne avtalen skal løses i henhold til norsk lov.

Trondheim, dato: Sted: dato:


_____________________ _____________________
Norid AS       Registrar

Publisert 4. juli 2014 • Sist endret 18. september 2019