Rollen som registrar

I tråd med ønskene til internettsamfunnet i Norge, følger Norid et prinsipp om å utføre kjerneoppgaver selv, mens oppgaver som ikke må utføres sentralt settes ut til konkurranse. Slike oppgaver er overlatt til registrarer. Registrarene formidler kontakten mellom Norid og Norids kunder (domeneabonnentene), og har dermed en sentral rolle i den norske registreringsordningen.

Domeneforskriften sikrer at synspunkter fra brukerrepresentanter og myndigheter legges til grunn ved utformingen av regelverket for .no-domenet, slik at dette til enhver tid reflekterer internettsamfunnets behov. Dette regelverket binder både Norid og registrarene som en del av registreringsordningen.

Som registreringsenhet har Norid et ansvar for å utforme registreringsordningen slik at at den tjenesten ordningen som helhet tilbyr (domeneregistrering) skjer på en hensiktsmessig måte i henhold til regelverket, og innenfor de rammene reguleringsmyndigheten setter. Dette innebærer blant annet å definere grensen mellom hvilke oppgaver som skal være sentralisert hos Norid, og hvilke oppgaver som skal overlates til registrarene.

Det er viktig for Norid å ha et godt og profesjonelt forhold til registrarene, som er våre mest sentrale samarbeidspartnere. Gjennom registraravtalen setter vi krav til at registrarene har den nødvendige tekniske og administrative kompetansen til å utføre oppgavene som er overlatt til dem. Ut over de grunnleggende oppgavene som alle registrarer skal kunne utføre, kan den enkelte registrar tilby ulike tjenestenivå og tilleggstjenester. Utvikling av systemer for innsending av søknader til Norid, viderefakturering av domeneabonnenter og kundestøtte er blant de områdene registrarene konkurrerer på. For å ikke gi fortrinn til enkelte registrarers forretningsmodeller eller tekniske løsninger, er Norids rutiner og systemer lagt på et basisnivå.

Balansepunktet mellom Norids og registrarenes oppgaver flytter seg over tid ettersom registrarbransjen modnes og kan påta seg mer ansvar. Fakturering av årsavgift er et eksempel på en oppgave som har blitt flyttet fra Norid til registrarene.

Avtaleforhold

AvtaleforholdI tillegg til å være mellomleddet mellom Norid og abonnenten, leverer registraren også ofte sine egne tjenester til abonnenten. Følgende avtaleforhold finnes mellom de tre aktørene:

  • Forholdet mellom Norid og registrarene reguleres av regelverket for .no og registraravtalen

  • Forholdet mellom Norid og domeneabonnentene reguleres av regelverket for .no og egenerklæringen (kundeavtalen mellom Norid og abonnenten). Egenerklæringen avgrenser ansvaret mellom abonnenten og registreringsordningen

  • Forholdet mellom registrarene og domeneabonnentene reguleres ofte av en egen kundeavtale, der Norid ikke er part

Registrarens oppgaver

En registrar sender inn søknader og endringsmeldinger som gjelder domenenavn under .no på vegne av en søker eller domeneabonnent, og plikter derfor å holde seg orientert om regelverket for domenenavn, og om betalingsbetingelser og andre rutiner.

Som registrar skal man veilede søkere som ønsker domenenavn og informere dem om deres rettigheter og plikter i henhold til regelverket. I tillegg skal man innhente et eksemplar av egenerklæringen fra søkeren.

Registraren er også ansvarlig for å betale registrerings- og årsavgift for hvert domenenavn han er registrar for og viderefakturere til hver enkelt abonnent.

En mer utførlig oversikt over oppgavene finnes i registraravtalen.

Publisert 3. juli 2014 • Sist endret 24. april 2020