Veiledninger

I menyen finner du lenker til veiledninger til registrering og oppdatering av domener, kontakter og navnetjenere.

Generelle krav

Registraren skal følge det regelverket som gjelder til enhver tid, samt de veiledninger og rutiner som Norid har gitt på sine websider. All kommunikasjon mot Norids saksbehandlingssystem skal foregå på Norids skjema.

Registraren skal opptre på vegne av abonnenten, og i henhold til abonnentens ønsker. De har dermed et viktig ansvar i forhold til å autentisere hvem de mottar bestillinger fra. Registraren skal også informere abonnenten om hvilke rettigheter, plikter og ansvar abonnenten har i henhold til regelverket.

Registraren er ansvarlig overfor abonnenten for direkte eller indirekte skade som følge av registrarens endring av registrert informasjon om domenenavn, jf. registraravtalen.

Autentisering av abonnenten

Registraren er ansvarlig for å autentisere abonnenten ved alle typer bestillinger. Registraren må kunne dokumentere at det er sannsynlig at den som har bestilt en registrering, sletting, oppdatering, etc., faktisk er den personen vedkommende sier han er, og at han representerer abonnenten.

Norid setter ingen formkrav i forhold til autentisering. Registraren velger hvordan de vil legge opp sin rutine for autentisering. En signatur med en sikker elektronisk ID (BankID eller kvalifisert elektronisk sertifikat) vil for eksempel være tilstrekkelig dokumentasjon. Mindre sikre løsninger er også akseptable, så sant registraren kan fremlegge dokumentasjon på gode organisatoriske rutiner rundt identifisering av abonnentene.

Selv om kontrollen skal skje på den måten registraren finner hensiktsmessig, og som gir en så sikker identifikasjon som normal aktsomhet tilsier ved inngåelse av avtaler, må registraren på forespørsel kunne dokumentere overfor Norid at slik identifikasjon er foretatt.

Publisert 10. juli 2014 • Sist endret 26. juni 2019