Vanlige spørsmål fra registrarer (domeneforhandlere)

Å være registrar

Om regelverket

Søknadshåndtering

Egenerklæringen

Flyttekode (authinfo)

Registrarweb

Fakturering og fornying

Tekniske forhold

Å være registrar

Hvordan blir jeg registrar?
Send en e-post til info@norid.no, så sender vi deg informasjon og avtaledokumenter. Mer om hvordan du blir registrar.
Hvordan oppdaterer jeg egen kontaktinformasjon?
Du oppdaterer egen kontaktinformasjon på registrarweben. Det er bare admin-brukeren hos deg som kan endre kontaktinformasjonen.
Kan jeg overføre registraravtalen til en annen organisasjon?
Registraravtalen kan i utgangspunktet ikke overføres til en ny virksomhet, men ved organisasjonsendring som fusjon eller endring av selskapsform, kan registraravtalen overføres til den nye virksomheten. Mer om overføring av registraravtalen.
Hvordan sier jeg opp registraravtalen?
Du sender oss en skriftlig, signert oppsigelse. Husk å sjekke at riktig kontonummer for tilbakebetaling av resterende saldo er registrert på registrarweben. Mer om avslutning av registraravtalen.

Om regelverket

Er det lov å bruke en lokal proxy (stedfortreder) for å registrere et .no-domene utenfor Norge?

For å registrere et domene under .no, må virksomheten være registrert i Norge. Den som har registrert et domene, kan imidlertid benytte domenet slik som han eller hun ønsker, inkludert å la andre bruke domenet. Det betyr at det finnes et smutthull som åpner for registreringer via en lokal stedfortreder.

Slik Norid ser det, er det i hovedsak to typer stedfortredere: én opptrer som stedfortreder for å beskytte rettighetene til sine klienter (advokater, forleggere, distributører osv.), den andre muigheten er at noen driver en virksomhet som hvem som helst kan bruke for å sikre seg et domene de vil ha. Den første kan man anse å være en gyldig lokal representant for en tredjepart, den andre er det ikke.

I begge tilfeller gjelder det at stedfortrederen er den ansvarlige domeneabonnenten, noe som betyr at en tredjepart som bruker domenet, ikke har noen formelle rettigheter til det. Hvis abonnenten ønsker å slette domenet, overføre det til andre, endre navnetjenere osv., har brukeren ingen kontroll over dette og kan ikke hindre at det skjer.

I tillegg er det å omgå regelverket for .no å opprette ett eller flere norske foretak som har som sin eneste oppgave å registrere domenenavn, enten det er for tredjeparter (omgå kravet om lokal tilstedeværelse) eller for hamstring (omgå kvoten), en praksis vi sterkt fraråder. Vi har tidligere reagert overfor slike foretak, og denne reaksjonen er også stadfestet i norsk rett.

Domenehåndtering

Hvorfor kan jeg ikke registrere domenet no.no?
Domenet no.no er reservert til fremtidige testformål.
Jeg har bedt om sletting av et domene som abonnenten ikke lenger ville ha, men nå angrer abonnenten. Hva gjør jeg for å stanse slettingen?
Ta kontakt med oss umiddelbart, på e-post (info@norid.no) eller på telefon (+47 73 55 73 55). Be om å få slettingen stanset. Vi sender en bekreftelse per e-post så snart slettingen er stanset.
Hvordan henter jeg tilbake et domene som er slettet fra databasen?
Hvis det er mindre enn 30 dager siden domenet ble tatt ut av DNS:
 • Send mail til info@norid.no, forklar situasjonen og be om at domenet gjenopprettes. Ikke send kunden direkte til oss, det er du som forhandler som betaler for dette (se under).
 • Hent inn ny egenerklæring fra abonnenten, videresend erklæringen og datasettet til oss.
 • Vi utfører transaksjonen manuelt og sender bekreftelse på e-post så snart domenet er tilbake i databasen.
 • Legg merke til at dette vil bli trukket fra saldo som en ordinær nyregistrering (NOK 60 + mva).

Hvis det er mer enn 30 dager siden domenet ble tatt ut av DNS:

 • Du må registrere domenet på nytt på vanlig måte. Husk å hente inn egenerklæringen først.
Hvordan finner jeg ut om et domene er i ferd med å bli slettet?
Logg deg inn på registrarweben og velg fanen som heter «Daily». Under «Status files» finner du en fil som heter «Domains registered under regX for which an ordered-delete process is running.» Filen oppdateres en gang i døgnet.
Kontaktpersonen for domenet er ikke tilgjengelig. Hvordan kan jeg få bekreftet bestilling av overføring eller sletting?
Hvis en annen enn den ansvarlige kontaktpersonen skal bestille eller bekrefte en bestilling, anbefaler vi at du ber abonnenten dokumentere at denne personen representerer organisasjonen som har domenet. Eksempler på dokumentasjon kan være
 • kopi av firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • kopi av rettsbok fra skifteretten (ved konkurs)
 • kopi av kunngjøring fra Brønnøysundregistrene (ved avvikling eller lignende)
 • kopi av skifteattest fra lensmannskontor eller lignende (ved dødsfall i enkeltpersonforetak)
Hvem skal bekrefte bestilling av overføring eller sletting når abonnenten er en helt annen enn den som hevder å ha retten til domenet?
Denne situasjonen oppstår som regel når virksomheten har gjennomgått en organisasjonsendring (oppkjøp, fusjon og lignende) uten at domenenavnet har blitt overført. For å rydde opp, kan du be abonnenten skaffe dokumentasjon som viser hele kjeden av organisatoriske endringer, slik at du som registrar er trygg på at ting går riktig for seg.
Hvem kan bli ansvarlig kontaktperson for et domene?
Kontaktpersonen må være ansatt i eller direkte involvert i organisasjonen som søker. Vedkommende må dessuten ha norsk adresse.
Når oppdateres registreringssystemet med nye data fra Enhetsregisteret?
Vår leverandør genererer et utsnitt av Enhetsregisteret til oss hvert 15. minutt. Merk at det kun er nye organisasjoner som da registreres, og kun med essensielle basisdata. I tillegg kjøres en daglig import som kompletterer data for organisasjonene, samt at endrede og slettede organisasjoner registreres.
Kan en kunde registrere domenenavn samme dag som virksomheten ble registrert i Enhetsregisteret?
Ja, det tar maks 15 minutter fra en organisasjon er registrert i Enhetsregisteret til den er tigjengelig i registreringssystemet.

Egenerklæringen

Hvorfor må jeg hente inn egenerklæring fra domenesøkere?
Egenerklæringen er en del av kontrakten mellom Norid og søkeren, der hensikten er å avklare ansvarsforholdet mellom domenesøkeren, Norid og registraren. Når det oppstår tvil om rettigheter til et domene som er registrert, er det avgjørende også for registraren at det foreligger en egenerklæring og at den er signert i henhold til de kravene som gjelder.
Når skal egenerklæringen foreligge?
Egenerklæringen skal være innhentet før domenesøknaden sendes inn.
Hvordan innhenter jeg elektronisk egenerklæring?
Søkeren kan enten benytte Norids webtjeneste eller registrarens egne systemer for å avgi egenerklæringen. Dersom søkeren har benyttet Norids webtjeneste, må han videresende den ferdig genererte erklæringen og et datasett til registaren via e-post. Datasettet sendes så til Norid via EPP samtidig som domenet registreres. Mer informasjon om elektronisk egenerklæring finner du her.

Flyttekode (authinfo)

Hva er en flyttekode (authinfo)?
Flyttekoden (authinfo) beskytter mot vilkårlig flytting av domener mellom registrarer. Koden kan bare settes og endres av den registraren som har det tekniske ansvaret for et domene. Andre registrarer kan se at det er satt flyttekode på domenet, men de kan ikke se selve koden.
Kan flyttekoden holdes tilbake, for eksempel i tilfeller der abonnenten ikke har betalt alle utestående fakturaer?
Som registrar skal du gi abonnenten flyttekoden snarest og senest innen fem arbeidsdager etter at abonnenten har bedt om å få den utlevert. Dette gjelder uavhengig av eventuelle konflikter mellom abonnent og registrar. Forsøk på å hindre abonnenten i å bytte registrar ved å nekte å gi abonnenten flyttekoden innen tidsfristen, regnes som brudd på registraravtalen.
Hvordan overtar jeg registraransvaret for et domene der flyttekoden ikke er tilgjengelig?
Nåværende registrar skal gi abonnenten flyttekoden snarest og senest innen fem arbeidsdager etter at abonnenten har bedt om å få den utlevert. Dette gjelder uavhengig av eventuelle konflikter mellom abonnent og registrar. Hvis koden ikke er tilgjengelig, kan abonnenten få tilsendt et engangspassord direkte fra oss for å få byttet registrar. Du bestiller engangspassord på vegne av abonnenten via EPP. Merk at du kan velge hvilken e-postadresse koden sendes til hvis det er registrert flere e-postadresser på abonnenten.
Hva gjør jeg hvis verken flyttekode eller engangspassord foreligger?
Hvis alle kontaktpunkter er utilgjengelige slik at engangspassordet ikke kommer fram til abonnenten, finnes det en manuell metode. Denne håndteringen har en kostnad på 200 kroner (+ mva) som den nye registraren må dekke (faktureres separat).

Registrarweb

Jeg har glemt passordet til registrarweben. Hva gjør jeg?
Hvis det gjelder admin-passordet, må du kontakte oss på info@norid.no. Vi sender en e-post til admin-brukeren hos dere med en engangslenke som kan benyttes til å lage nytt passord. Mer om å lage nytt passord.
Hvis det gjelder en annen bruker, kan brukere med admin-tilgang hos dere sette nytt passord.

Fakturering og fornying

Hvordan finner jeg ut hvilke domener jeg er fakturert for når disse ikke er oppgitt på kontantfakturaen?
Du finner fakturagrunnlagene ved å logge deg inn på registrarweben.
Når skal et domene fornyes?
Du kan fornye et domene inntil én måned før utløpsdato.
Jeg har glemt å fornye domener. Hva gjør jeg?
Hvis du ikke fornyer et domene, startes en 90 dager lang sletteprosess automatisk. Du kan fornye domenet under hele sletteprosessen. Årsavgiften vil bli trukket fra saldoen din når fornyingen skjer. Når domenet er slettet fra databasen, kan du ikke lenger hente det tilbake.
Hvordan ser jeg hvilke domener som skal fornyes hver måned?
Du finner en oversikt på registrarweben under ‘Renewal data’.
Kan jeg kansellere en fornying av et domene?
Nei, fornyingen skjer umiddelbart og kan ikke kanselleres.
Kan registreringsavgiften kanselleres?
Nei, når et domene er registrert vil registreringsavgiften umiddelbart bli trukket fra saldoen din.
Hvorfor sender Norid fakturaer til feil adresse?
Vi sender faktura til den fakturakontakten (Billing contact) som er registrert på registrarweben. Hvis denne ikke er korrekt, går fakturaen til feil mottaker. En person hos dere med admin-rettigheter til registrarweben kan oppdatere fakturaadressen.
Hvordan setter jeg e-postadresse for varsel om lav saldo?
Varsling ved lav saldo aktiviseres under fanen ‘Operational’ på innloggingsdelen av registrarweben.

Tekniske forhold

Sjekkes det alltid om ny DNS-server har en sone for domenet det gjelder?
Når vi mottar en domenesøknad, kontrollerer vi alltid at selve delegeringsinformasjonen er korrekt. Det vil si at det finnes minst to navnetjenere som svarer med en korrekt SOA-post og med samme sett av NS-poster som det som ønskes registrert i .no-sonen. Vi gjør ingen kontroll av MX- eller A-poster (ut over det som måtte være nødvendig for å kontrollere limposter).
Hva er en limpost?
I DNS står navnetjenere oppført med navn, ikke IP-adresser. Det betyr at en må finne IP-adressen til en navnetjener med nok et DNS-oppslag. Om tjeneren som er autoritativ for et domene er under dette domenet, fører det til en sirkulær avhengighet. Dette løses med limposter (glue records).
Er .no tilgjengelig via IPv6?
Ja, tre av de sju navnetjenerne som betjener .no er tilgjengelig via IPv6. To av navnetjenerne som betjener kategoridomenene og det geografiske navnetreet er også tilgjengelig via IPv6.
Kan en navnetjener være tilgjengelig bare via IPv6?
Nei, IPv6 er ennå ikke utbredt nok til at vi ønsker at infrastrukturen bare skal være tilgjengelig via IPv6. Inntil videre må derfor navnetjenere ha en IPv4-adresse (A-limpost) i tillegg til AAAA.
Kunden min har IPv6 via en tunnel. Kan hun ha en navnetjener der?
Nei, vi ønsker at .no skal være stabilt og robust. En tunnel er som regel mindre stabil enn en «native» infrastruktur.
Hvilke regler gjelder for passord?
Registreringssystemet opererer med passord på følgende steder:
 • Ved innlogging på EPP-kanalen, samt ved endring av passordet for EPP-kanalen
 • Ved innlogging på registrarweb, samt ved endring av passord for brukere av denne
 • Det er også mulig å sette et passord for domener (delegeringer). Dette passordet kalles flyttekode.


Merk at passordene beskytter forskjellige forhold og derfor bør være forskjellige.

Det er felles regler for passord og flyttekode. Reglene er beskrevet for flyttekode under veiledninger.

Publisert 26. januar 2016 • Sist endret 10. januar 2020