Årets registrarseminar arrangeres torsdag 29. november på Scandic St. Olavs plass i Oslo. Kvelden i forveien inviterer vi til middag for alle registrarer, både de som skal delta på seminaret og andre.

Ny personvernlov trådde i kraft 20. juli i år, og GDPR er dermed en realitet også i Norge. Vi tar opp tråden fra fjorårets seminar om personvern, denne gangen med mer praktisk vinkling og interaksjon med dere som deltar. Spørsmål som belyses:
  • Registrar som selvstendig behandlingsansvarlig: Hvilke plikter påligger en behandlingsansvarlig?
  • Behandlingsgrunnlag: Når trenger man samtykke, og når kan man bygge på avtalen med kunden for behandling av personopplysninger?
  • Den registrertes rettigheter med særlig fokus på plikten til å gi informasjon til den registrerte.
I tillegg stiller GDPR krav om at den behandlingsansvarlige skal ha tilfredstillende dokumentasjon av at pliktene etter loven overholdes. Det kan være en utfordring å innføre et slikt internkontrollsystem. Til å belyse denne delen har vi engasjert Håkon Knudsen fra advokatfirma SWV, samt representanter fra det anerkjente Sticos, som har utarbeidet et interaktivt opplegg for bedrifter som ønsker en ny og spennende måte å implementere GDPR i sin virksomhet på. Videre vil vi ta opp tema rundt rutiner når en abonnent går konkurs, vi vil presentere et nytt analyseverktøy som Norid jobber med, og vi vil belyse tema knyttet til NIS-direktivet. Dagen før registrarseminaret arrangerer Norid og Nkom Nasjonalt internettforum 2018, også dette på Scandic St. Olavs plass. Alle registrarer er selvsagt velkommen til å delta også her.
Publisert: 2. oktober 2018
Sist oppdatert: 17. februar 2021