NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

RDAP er en oppslagstjeneste for domenedata. Forkortelsen står for Registration Data Access Protocol. Noris RDAP-tjeneste er basert på den internasjonale RDAP-protokollen. Tjenesten er designet som et REST-API og er derfor velegnet for automatiserte oppslag.

RDAP skal med tiden erstatte den nåværende whois-protokollen. Tjenesten er under utvikling hos mange registreringstjenester, også hos Norid.

Tilgang

Tjenesten er tilgjengelig på:

rdap.norid.no

Tjenesten er i produksjon.

Testing

Tjenesten er tilgjengelig på:

rdap.test.norid.no

Teknisk dokumentasjon

RDAP kan regnes som en etterfølger av den nåværende whois-protokollen og inneholder en rekke forbedringer i forhold til denne.

  • Overføringsformatet for oppslagsdataene er klart spesifisert i json-format, og enkelt å behandle maskinelt.
  • Tegnsett er entydig spesifisert.
  • Protokollen gir mulighet for såkalt 'layered access'. Det vil si at priviligerte brukere kan autentiseres og få bedre tilgang til data enn anonyme brukere får. Det kan for eksempel dreie seg om mer detaljerte data eller større oppslagsrate.

Hvordan virker tjenesten

Tjenesten er tilgjengelig under følgende URL:

rdap.norid.no

Tjenesten støtter oppslag av domenenavn, kontaktdata (entiteter) og navnetjenere. Noen eksempler:

Oppslag av domenenavn:
https://rdap.norid.no/domain/norid.no

Oppslag av kontaktperson med person-hendel som nøkkel:
https://rdap.norid.no/entity/NH55R-NORID

Oppslag av domeneforhandler med forhandler-ID som nøkkel:
https://rdap.norid.no/entity/reg1-NORID

Oppslag av navnetjener med navnetjener-hendel som nøkkel:
https://rdap.norid.no/nameserver_handle/X11H-NORID

Søk etter navnetjener med et gitt vertsnavn:
https://rdap.norid.no/nameservers?name=x.nic.no

RDAP er designet som en webtjeneste. Spørringer sendes inn som URL-er som tjeneren besvarer med data i JSON-format. RDAP bruker HTTP-metoden GET for oppslag av data om et objekt. HTTP-metoden HEAD brukes for å spørre om et objekt finnes.

Oppslag av data

Oppslag av data for et objekt (domenenavn, kontakt eller en navnetjener) gjøres med HTTP-metoden GET. Dette tilsvarer et oppslag i whois-protokollen. Oppslaget besvares med returkode 200 OK og et sett med JSON-data hvis objektet finnes, og 404 Not found hvis det ikke finnes.

Spørring om hvorvidt et objekt finnes

En spørring om hvorvidt et objekt (domenenavn, kontakt eller en navnetjener) er registrert gjøres med HTTP-metoden HEAD. Dette tilsvarer et oppslag i DAS-protokollen. Oppslaget besvares med returkode 200 OK hvis objektet finnes, og 404 Not found hvis det ikke finnes.

Lokale tilpasninger

RDAP-protokollen er en internasjonal standard, men den gir rom for å legge til lokale utvidelser og tilpasninger. Norids RDAP-tjener har en lokal utvidelse som gjør det mulig å slå opp navnetjenere basert på navnetjenerhendel. Dette er en utvidelse som ikke endrer virkemåte eller returdata for de andre standardiserte spørringene. En generell RDAP-klient vil derfor kunne bruke de standardiserte spørringene uten at det oppstår kompatibilitetsproblemer.

Utvidelse for oppslag av navnetjenere

Standardoppslaget for navnetjenerobjekter bruker navnetjenerens vertsnavn som oppslagsnøkkel. I Norids registreringssystem vil et oppslag på navnetjener nøklet på vertsnavn ikke være entydig siden systemet kan inneholde flere navnetjenerobjekter med samme vertsnavn. Vi har derfor valgt å tilby et eget oppslag for navnetjenere basert på navnetjenerhendel:

https://rdap.norid.no/nameserver_handle/X11H-NORID

Oppslaget returnerer et dataobjekt formatert på samme måte som standardoppslaget i RDAP for navnetjenere.

Ratebegrensning

RDAP-tjenesten har to ratebegrensninger, begge begrenser antall oppslag fra en gitt IP-adresse. Den ene ratebegrensningen gir hver IP-adresse tilgang til maksimalt 300 GET-oppslag og 3000 HEAD-oppslag i døgnet i et glidende vindu. Den andre ratebegrensningen gir hver IP-adresse tilgang til maskimalt 10 oppslag (GET eller HEAD) i minuttet. Hvis en av disse grensene overskrides, vil oppslag besvares med returkode 429 Too many requests.

Programvare for RDAP-klienter

RDAP er en webtjeneste, så en hvilken som helst nettleser kan i prinsippet brukes som RDAP-klient så lenge den er i stand til å ta imot og presentere JSON-data. Kommandolinjeklienter som wget og curl kan for eksempel brukes for å hente ut data til scripting:

GET:

% curl https://rdap.norid.no/domain/norid.no

% wget -O - https://rdap.norid.no/domain/norid.no

HEAD:

% curl --head https://rdap.norid.no/domain/norid.no

% wget --method=HEAD https://rdap.norid.no/domain/norid.no

Det finnes andre mer spesialiserte klienter som presenterer JSON-dataene på en bedre lesbar form. Følgende klienter er tilgjengelig i åpen kildekode:

OpenRDAP - kommandolinjeklient skrevet i Go.

NicInfo - kommandolinjeklient skrevet i Ruby.

Referanser

En detaljert beskrivelse av virkemåten finnes i RFC-spesifikasjonene for RDAP-protokollen:

Publisert: 8. juli 2020
Sist oppdatert: 27. januar 2022