NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her finner du en liste over objekter og attributter i databasen. En fullstendig oversikt over hva som er obligatorisk og hva som er valgfritt finnes i systemdokumentasjonen og i hjelpesidene for EPP-klienten.

Utfyllende teknisk informasjon kan du finne i dokumentasjonen for EPP-grensesnittet.

ObjekterAttributter
Kontakt, organisasjonNavn (organisasjon)
Navn (kontaktperson)
Identifikator
Adresse
Landkode
Postnummer
Poststed
E-postadresse
Telefonnummer
Mobilnummer
Kontakt, personNavn
Identifikator
Adresse
Landkode
Postnummer
Poststed
E-postadresse
Telefonnummer
Mobilnummer
Kontakt, rolleNavn
Adresse
Landkode
Postnummer
Poststed
E-postadresse
Telefonnummer
Mobilnummer
NavnetjenerNavn på navnetjener
IP-adresse
Teknisk kontakt
DomeneDomenenavn
Abonnent
Forhandler
Teknisk kontakt
Navnetjenere
Flyttekode
Datasett for egenerklæring
DNSSEC-data
Kort beskrivelse av attributtene
Navn (kontakt, person)
Personens fulle navn
Eksempel: Kari Oline Nordmann
Navn (kontakt, organisasjon)
Organisasjonens fulle navn

Eksempel: Norid AS
Navn (kontaktperson, organisasjon)
Hvis organisasjonen er en domeneabonnent, må dette være et personnavn.

Eksempel: Ola Nordmann
Navn (kontakt, rolle)
Rollebetegnelse

Eksempel: Hostmaster
Landkode, postnummer, poststed (kontakt, organisasjon, person, rolle)
Tobokstavs landkoder er definert i ISO 3166.
‘NO’ er obligatorisk prefiks for norske postnummer.
Postnummer og tilhørende poststed skal være i henhold til Postens adresselister.
En domeneabonnent må ha norsk postnummer.

Eksempel: ‘NO-7465 TRONDHEIM’
E-postadresse (kontakt, organisasjon, person, rolle)
Kontaktens e-postadresse.
Du kan registrere mer enn én e-postadresse.
Adresse (kontakt, organisasjon, person, rolle)
Kontaktens postadresse.
Telefonnummer, mobilnummer (kontakt, organisasjon, person, rolle)
Syntaksen for telefonnummer bygger på ITU E164.
Et telefonnummer starter med plusstegn (+) fulgt av landkode definert i ITU E164, så et punktum («.») og til slutt selve telefonnummeret.
Internnummer kan registreres ved å legge en x på slutten av nummeret, se eksempel under.

Eksempel 1, norsk standardnummer: +47.73557900
Eksempel 2, norsk standardnummer med internlinje: +47.73557900×123
Eksempel 3, norsk kortnummer: +47.02800
Identifikator (kontakt, organisasjon, person)
Organisasjonsummeret er identifikatoren for en organisasjon. Hvis du ikke oppgir et organisasjonsnummer, genererer systemet en lokal identifikator. Organisasjoner med lokal identifikator kan ikke registrere domeneavn. En privatperson må være registrert i Folkeregisteret og skaffe seg en person-ID fra vårt verktøy. Person-ID er identifikatoren for personen.

Eksempel (organisasjon): 985821585
Eksempel (person): N.PRI.12345678
Navn på navnetjeneren (navnetjener)
Navnet på navnetjeneren (maskinen).

Eksempler: nn.uninett.no, ns1.example.com
IP-adresse (navnetjener)
Navnetjenerens IP-adresser. Både IPv4 og IPv6-adresser er tillatt.
Står navnetjeneren under .no, skal du oppgi minst én IPv4-adresse hvis navnetjeneren svarer med en limpost. I motsatt fall kan du velge om du vil oppgi IP-adresse eller ikke.
Står navnetjeneren under et annet toppdomene, skal du ikke oppgi IP-adresse.
Domenenavn (domene)
Det fullstendige domenenavnet.

Eksempel: norid.no
Abonnent (domene)
Abonnentens kontakt-ID. Organisasjonen eller privatpersonen knyttes til som abonnent for et gitt domenenavn ved hjelp av denne ID-en.

Eksempel (organisasjon): TAH22O
Eksempel (privatperson): US123P
Registrar (domene)
Kontakt-ID for forhandleren som har ansvar for domeneabonnementet. Registreres automatisk i det forhandleren oppretter domeneabonnementet i registreringssystemet.

Eksempel: REG2
Teknisk kontakt (domene)
Kontakt-ID for teknisk kontakt (alltid en rolle). Du kan registrere flere tekniske kontakter.

Eksempel: UH12R
Navnetjenere (domene)
Navnetjenerne som håndterer domenenavnet. Du må spesifisere minst to navnetjenere med navn, ikke kontakt-ID.

Eksempel: ns1.norid.no og ns2.norid.no
Flyttekode (domene)
Flyttekoden (AuthInfo) beskytter mot overføring til en annen forhandler uten at abonnenten ber om det. Det kan bare settes og endres av den forhandleren som har det tekniske ansvaret for domenenavnet og er skjult for andre forhandlere. Flyttekode er obligatorisk.

Koden må ha minst 8 tegn og maksimalt 64 tegn. Tegn må velges fra minst to av følgende fire tegngrupper:

A–Z
a–z
0–9
! # $ % & * + , . \ / : ; < = > – _ ? @


Eksempel: myZecret8fs123
Datasett for egenerklæring (domene)
Datasettet må inneholder de obligatoriske verdiene fra egenerklæringen.
Eksempel:
version: 3.1
date : 2020-02-22T12:51:09Z
name : Kari Nordmann

DNSSEC-data (domene)
Dette er et datasett som må inneholde verdiene fra minst én DS-post. I tillegg kan tilhørende nøkkeldata også sendes med, men det er valgfritt.

Eksempel på obligatoriske DS-data:

keytag : 24379
algorithm : 5
digest_type: 1
digest : 43b670827d979202c297ec6e958c9653d8f14328

Nøkkeldata er valgfritt. Hvis de sendes inn, blir nøkkelen validert mot tilhørende DS-post.

Eksempel på nøkkeldata:

flags : 257
protocol: 3
alg : 5
pubKey : AwEAAfENT8LjD8ZdyVk59UhpzQqVyfIUwkGPImZr6lriB23GJw+S9taerp9/EMfONfnT+IVRW89BuUw16M/TWBkQBv0=

Publisert: 23. april 2020
Sist oppdatert: 21. august 2020