Norid skal innføre ny betalingsmodell. Dagens modell med depositum blir erstattet av en modell der hver enkelt registrar har sin egen konto som fylles opp etter behov. Målet er en mer fleksibel ordning for registrarene.

Overgang til ny modell forutsetter en revisjon av registraravtalen. Planen er å gjennomføre endringen i løpet av høsten 2017.

Beskrivelse av modellen

 1. Registraren forhåndsbetaler en valgfri sum inn på sin konto. Innbetaling skjer ved bruk av en KID som hver enkelt registrar vil få tildelt. Forutsatt innbetaling før kl. 18.00, vil beløpet bli synlig på registrarens saldo på registrarweben dagen
  etter. Betalinger fra utlandet vil først bli registrert etter et par dager.

  Registraren vil motta en betalingsbekreftelse per e-post etter hver innbetaling. Registrarer som ønsker det kan også få tilsendt et bilag per e-post før de gjør en innbetaling.

 2. Hver enkelt registrar vil som i dag kunne følge med sin egen saldo på registrarweben. Når det blir gjort transaksjoner som krever betaling (nyregistrering, overføring og fornying), trekkes beløpet fra saldoen. Hvis saldoen er for lav, vil det
  ikke være mulig å utføre transaksjoner som krever betaling. Saldoen må da først økes som beskrevet i punkt 1.

 3. På slutten av måneden vil alle registrarer som har brukt av saldoen sin motta en saldooversikt (kontantfaktura) som viser hvor mye som er brukt og hvor mye som gjenstår. Saldooversikten er bare en bekreftelse på hvor mye som er brukt foregående måned og skal ikke betales.

  Saldooversikten vil bli utsendt på samme måte som i dag, altså via EHF, e-post eller papirpost.

Den nye betalingsmodellen vil erstatte dagens ordning med depositum. Alle registrarer vil få tilbakebetalt innestående depositum ved overgang til ny modell.

Videre prosess

Betalingsmodellen har vært diskutert med registrarforeningen Dot-Enno og ble presentert på registrarseminaret 26. april. Vi oppfordrer nå alle registrarer til å lese gjennom beskrivelsen
og melde inn eventuelle kommentarer snarest og senest 1. august 2017.

Overgangen forutsetter endringer i registraravtalen. En revidert versjon av registraravtalen vil foreligge i god tid før den nye modellen trer i kraft.

Mer informasjon om tidspunkt for lansering og praktiske detaljer vil komme over sommeren.

Presentasjon av ny kontomodell

Presentasjonen ble holdt på registrarseminaret 26. april 2017.

Publisert: 14. juni 2017
Sist oppdatert: 26. august 2020