NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid er i ferd med å evaluere og revidere forhandleravtalen. Vi ønsker tilbakemeldinger på forslaget til ny avtaletekst og oppfordrer alle forhandlere til å gå gjennom teksten og gi innspill. Frist for innspill var 21. mai 2021.

Her kan du laste ned forslag til ny avtaletekst:

Last ned

Innspill sendes på e-post til info@norid.no. Angi «Innspill forhandleravtale» i emnefeltet og oppgi egen forhandler-ID (REG-hendel).

Behov for justering av forhandlerordningen

I tråd med domeneforskriften 1 har Norid overlatt deler av prosessen ved registrering av domenenavn til et forhandlerledd.

Vi har et ansvar for å utforme registreringsordningen slik at den fungerer på en hensiktsmessig måte og innenfor rammene som er satt av norske myndigheter. Det inkluderer blant annet å definere konkret hvilke oppgaver som skal være sentralisert hos oss, og hvilke oppgaver som skal overlates til forhandlerne. Forholdet mellom Norid og forhandlerne er regulert gjennom privatrettslige avtaler.

Internett blir et stadig viktigere ledd i verdikjeden for flere av de kritiske tjenestene i samfunnet, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet påpeker at robustheten til infrastrukturen må styrkes kontinuerlig i takt med økte fysiske påkjenninger 2 . Domenenavnsystemet er en grunnleggende funksjon som er nødvendig for at internettinfrastrukturen skal fungere 3 . Dette stiller økte krav til sikkerheten for alle involverte aktører, inkludert domeneforhandlerne.

For å lykkes med å ivareta sikkerhet og kvalitet for det norske toppdomenet, er det viktig for Norid å ha profesjonelle forhandlere. Samtidig må det være attraktivt for forhandlerne å tilby norske domenenavn slik at .no holder seg konkurransedyktig. På denne bakgrunnen ser vi behov for å revidere og modernisere forhandleravtalen.

Dagens praksis videreføres i all hovedsak

Forslaget til ny avtale viderefører i hovedsak dagens praksis og den etablerte ansvarsdelingen mellom Norid og forhandlerne. Det samler, beskriver og utdyper pliktene, rettighetene og ansvaret forhandlerne og Norid har, og som i dag delvis finnes i forhandleravtalen, delvis i regelverket for .no og delvis følger av etablert praksis. Det er ryddigere og gir større forutsigbarhet både for Norid og forhandlerne at dette samles i én avtaletekst.

I tillegg moderniseres avtalen. I ny avtale legges det til en del betingelser som er vanlig i forretningsforhold (regulering av bruk av kjennetegn, immaterialrett, taushetsplikt m.m.), slik at Norid og forhandlerne ikke trenger å undersøke bakgrunnsretten for å vite hvordan disse områdene skal håndteres. Konsekvenser ved mislighold nyanseres slik at Norid har andre muligheter enn å si opp en forhandler i en misligholdssituasjon. I tråd med etablert praksis, gjør den nye avtalen det klart at forhandleren står fritt til å bruke medhjelpere, for eksempel videreselgere, men at forhandleren er ansvarlig for medhjelpernes handlinger. Forhandlernes plikt til å betale for det som er bestilt, videreføres, men den detaljerte beskrivelsen av faktureringsprosessen fjernes. Det legges til rette for at Norid i fremtiden kan gå over fra dagens fakturamodell med forskuddsinnbetaling til en mer standardisert etterskuddsfakturering.

Utviklingen på ekomområdet har de siste årene gått i retning av økte krav til autentisering av brukere 4. Vi gjør ingen endringer på dette området nå. Ansvaret for å verifisere at abonnenten er den hen hevder å være, ligger fortsatt hos forhandleren, som selv kan velge en forsvarlig metode for å oppfylle kravet. Dette er imidlertid et område der det kan komme nye krav fra myndighetene i fremtiden.

Noe blir nytt

Avtaleforslaget setter noen økte krav til forhandlerleddet. De viktigste endringene er:

  • Krav til informasjonssikkerhet: Alle forhandlerne har tilgang til vår registertjeneste og til en utvidet oppslagstjeneste over domeneabonnementene. Denne tilgangen kan være en mulig angrepsvei inn mot Norids systemer. Avtaleforslaget setter klare sikkerhetskrav, blant annet at forhandlerne må ha oversikt over hvilke personer og systemer som får tilgang til våre systemer, og at de har rutiner for oppdatering av tilgangene. Videre at forhandlerne skal varsle Norid om sikkerhetsbrudd eller potensielle sikkerhetsbrudd som kan kompromittere systemene våre. De skal ellers følge vanlig bransjestandard når det gjelder krav til informasjonssikkerhet. Vi kan for øvrig regne med at dette et område der det kan komme økte krav fremover.

  • Oppdatering av abonnementsinformasjon i vårt register: Abonnenten har selv ansvar for at kontaktinformasjon og teknisk informasjon som er registrert hos oss, er korrekt og oppdatert. Hen er imidlertid avhengig av forhandleren for å kunne oppfylle denne plikten. I forslaget til ny avtale pålegges forhandleren å ha en rutine der de informerer abonnenten en gang i året om hvilken informasjon som er registrert på de abonnementene forhandleren håndterer.

  • Økte krav til kompetanse: Vi har i dag en obligatorisk prøve for nye forhandlere. Kravet er at én ansatt hos forhandleren skal gjennomføre prøven. For mange forhandlere er det mer enn ti år siden dette skjedde, og personen som tok prøven, er ikke nødvendigvis ansatt hos forhandleren lenger. I forslaget til ny avtale kreves det at den ansatte som forhandleren peker ut som primærkontakt mot Norid, og den eller de som styrer forhandlerens tilganger til Norids systemer (adminbruker på Norids forhandlerweb), må ha tatt forhandlerprøven. Det betyr at det til enhver tid er minst én ansatt hos forhandleren som har tatt prøven. Forhandleren skal også sørge for at alt personell som får tilgang til Norids systemer, får nødvendig opplæring.

    Alle forhandlere som ønsker å fortsette under ny avtale, må gjennomføre en utvidet forhandlerprøve.

  • Økte krav til minimumsaktivitet: En forhandler må ha en viss årlig minimumsaktivitet i form av å etablere nye domeneabonnementer eller forlenge eksisterende abonnementer for å opprettholde sin forhandlerstatus. I dag er kravet minimum 40 slike transaksjoner. I avtaleforslaget økes minstekravet til aktivitet fra 40 til 100 transaksjoner i året. Forhandlere som har lavere aktivitet, vil bli fakturert et antall ordinære abonnementsavgifter (p.t. 60 kroner eks. mva.) tilsvarende den manglende aktiviteten.

Prinsippet for forhandlermodellen er at Norid skal overlate enkelte oppgaver til et profesjonelt forhandlerledd som skal videreformidle domeneabonnementer til interesserte virksomheter og personer. Vi ser det slik at de foreslåtte nye kravene er nødvendige for å videreutvikle kvaliteten på det norske toppdomenet, og at de ikke vil hindre konkurranse blant forhandlerne verken innenfor lavprissegmentet eller de segmentene som tilbyr en større tjenestepakke. Vi vet at noen er domeneforhandlere av historiske årsaker eller kun håndterer domenenavn for internt bruk. Når avtalen nå stiller strengere krav til sikkerhet og kompetanse, kan dette være en anledning til å ta en fot i bakken og vurdere alternativer.  

Videre prosess

Etter tilbakemeldingsfristen 21. mai 2021 vil vi bearbeide innspillene og deretter sende ut en endelig avtale for signering. I tråd med dagens avtale vil det være en overgangsperiode fra ny avtale sendes ut til den trer i kraft. Forhandlerne vil dermed ha tid til å bestemme seg for om de ønsker å fortsette som forhandler under den nye avtalen.

Publisert: 4. mai 2021
Sist oppdatert: 25. mai 2021